Wednesday, 30/11/2022 - 03:29|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường Mầm non Bảo Linh
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

KẾ HOẠCH Triển khai chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm” giai đoạn 2016 - 2020

KẾ HOẠCH Triển khai chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm” giai đoạn 2016 - 2020

PHÒNG GD&ĐT HUYỆN ĐỊNH HÓA

TRƯỜNG MN BẢO LINH

Số: ……. /KH-MN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bảo Linh, ngày 6 tháng 03 năm 2017

KẾ HOẠCH

Triển khai chuyên đề “Xây dựng trường mầm non

lấy trẻ làm trung tâm” giai đoạn 2016 - 2020

Thực hiện Kế hoạch số 42/KH-PGD&ĐT ngày 14/02/2017 của Phòng GD&ĐT huyện Định Hóa về việc triển khai chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm giai đoạn 2016 – 2020;

 Căn cứ vào mục đích yêu cầu của chuyên đề và tình hình thực tế của nhà trường đối với việc thực hiện chuyên đề. Trường Mầm non Bảo Linh xây dựng kế hoạch thực hiện chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm giai đoạn 2016 - 2020. Cụ thể như sau:

I. Mục đích, yêu cầu

1. Mục đích

Triển khai thực hiện chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm” giai đoạn 2016 - 2020 của nhà trường nhằm đạt mục tiêu:

          a. Mục tiêu tổng quát: Xây dựng nhà trường bảo đảm các yêu cầu về môi trường giáo dục, công tác quản lý, chỉ đạo; hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ theo quan điểm giáo dục lấy trẻ làm trung tâm.

b. Mục tiêu cụ thể đến năm 2020:

- Bảo đảm 100% trẻ đến trường đều được tạo cơ hội học tập, trải nghiệm thông qua chơi mà học, học bằng chơi và bằng nhiều cách khác nhau phù hợp với nhu cầu, hứng thú và khả năng của bản thân trẻ.

- Xây dựng môi trường giáo dục trong nhà trường, trong các nhóm lớp mang tính “mở”, kích thích sự tập trung chú ý, tư duy và cảm xúc tích cực của trẻ, thúc đẩy trẻ tham gia hiệu quả vào các hoạt động chơi và trải nghiệm đa dạng.

- Cán bộ quản lý, giáo viên trong nhà trường được nâng cao nhận thức và năng lực về quản lý, có kỹ năng và cách tổ chức chăm sóc, giáo dục trẻ theo lứa tuổi, thực hiện Chương trình Giáo dục mầm non theo quan điểm giáo dục lấy trẻ làm trung tâm phù hợp điều kiện cụ thể của từng nhóm lớp, của nhà trường, địa phương.

- Huy động sự tham gia của tất cả cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường, sự tham gia ủng hộ của các bậc phụ huynh, các cấp và xã hội, tạo sự thống nhất cùng quan tâm xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm.

2. Yêu cầu

Ban giám hiệu nhà trường xác định việc thực hiện chuyên đề là nhiệm vụ trọng tâm trong các năm học, là việc thực hiện đổi mới trong quản lý và các hoạt động giáo dục cho trẻ ở các lứa tuổi.

Xác định việc thực hiện chuyên đề cần thực chất và sát với điều kiện thực tiễn của nhà trường, của từng nhóm lớp, địa phương; tránh việc làm hình thức, gây lãng phí.

II. Nội dung

1. Nhà trường cử cán bộ quản lý và giáo viên đi tham gia lớp tập huấn Bồi dưỡng cán bộ quản lý, giáo viên mầm non về quan điểm giáo dục lấy trẻ làm trung tâm trong chương trình Giáo dục mầm non. Tổ chức bồi dưỡng cho cán bộ quản lý và toàn bộ giáo viên trong nhà trường về quan điểm giáo dục lấy trẻ làm trung tâm trong Chương trình Giáo dục mầm non. Yêu cầu quản lý, chỉ đạo chuyên môn và các nhóm lớp thực hiện việc xây dựng và sử dụng môi trường giáo dục, xây dựng kế hoạch và tổ chức các hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ, đánh giá sự phát triển của trẻ theo quan điểm giáo dục lấy trẻ làm trung.

2. Xây dựng môi trường vật chất, môi trường xã hội trong và ngoài lớp học theo quan điểm giáo dục lấy trẻ làm trung tâm phù hợp với từng lứa tuổi.

3. Thường xuyên đổi mới hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ và đánh giá sự phát triển của trẻ theo quan điểm giáo dục lấy trẻ làm trung tâm.

4. Tổ chức tuyên truyền bằng nhiều hình thức nhằm thực hiện tốt công tác phối hợp, tạo sự thống nhất giữa nhà trường, phụ huynh và xã hội cùng quan tâm xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm.

III. Tiêu chí xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm

(Theo phụ lục đính kèm)

IV. Nhiệm vụ và giải pháp

1. Ban giám hiệu nhà trường rà soát điều kiện của trường, các nhóm lớp đáp ứng yêu cầu của tiêu chí trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm và xây dựng kế hoạch thực hiện chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm” giai đoạn 2016 - 2020. Nhà trường làm tốt công tác tham mưu để đầu tư xây dựng cơ sở vật chất thực hiện mô hình lớp điểm về cơ sở vật chất, trang thiết bị, môi trường giáo dục, về tổ chức hoạt động chăm sóc - giáo dục trẻ theo quan điểm giáo dục lấy trẻ làm trung tâm, phối hợp với cha mẹ trẻ và các tổ chức xã hội trong việc lựa chọn xây dựng nhóm, lớp lấy trẻ làm trung tâm để rút kinh nghiệm và nhân rộng trong toàn nhà trường;

2. Các lớp căn cứ vào Tiêu chí xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung

tâm chủ động xây dựng và thực hiện kế hoạch phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường, thực tiễn của lớp, của địa phương.

3. Tổ chức sinh hoạt chuyên môn, tập huấn bồi dưỡng nâng cao kiến thức, kỹ năng về xây dựng và sử dụng môi trường, xây dựng kế hoạch và hướng dẫn thực hiện phương pháp tổ chức các hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ theo quan điểm lấy trẻ làm trung tâm cho cán bộ quản lý, giáo viên.

4. Tổ chức tốt Hội thi “Trường mầm non xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm” theo yêu cầu chỉ đạo của cấp học.

5. Xây dựng nội dung tuyên truyền, phối hợp với cha mẹ trẻ và cộng đồng trong việc thực hiện chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm”.

6. Tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả quá trình thực hiện, sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm và nhân rộng điển hình nhóm lớp thực hiện tốt về chuyên đề.

V. Thời gian thực hiện

         Thời gian thực hiện: Trong 4 năm (từ năm học 2016 -2017 đến năm học 2019 - 2020).

VI. Kinh phí thực hiện

1. Kinh phí thực hiện kế hoạch được bố trí trong dự toán chi ngân sách nhà nước hàng năm của nhà trường theo phân cấp ngân sách nhà nước hiện hành; nguồn tài trợ của các tổ chức xã hội, cá nhân và nguồn hợp pháp khác.

2. Căn cứ nội dung kế hoạch nhà trường chủ động lập kế hoạch dự toán chi hàng năm trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt ( có phụ lục kèm theo)

VII. Tổ chức thực hiện

1. Năm học 2016 - 2017

- Nhà trường tiến hành rà soát thực trạng theo Tiêu chí xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm. Xây dựng kế hoạch cụ thể triển khai chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm”, giai đoạn 2016-2020 tại đơn vị; chỉ đạo các nhóm, lớp căn cứ các tiêu chí của trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm, chủ động xây dựng và thực hiện kế hoạch xây dựng Trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm phù hợp với điều kiện của nhóm lớp mình thực hiện.

- Lựa chọn 2 nhóm lớp mẫu giáo 5 - 6 tuổi A1, lớp mẫu giáo 4-5 tuổi A2

1) để xây dựng điểm về thực hiện chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm”, giai đoạn 2016 - 2020.

- Đẩy mạnh công tác xã hội hóa giáo dục để huy động nguồn lực cho việc thực hiện chuyên đề.

- Tổ chức bồi dưỡng, tập huấn cho 100% cán bộ giáo viên hướng dẫn hỗ trợ nâng cao năng lực thực hành xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm với các nội dung cụ thể:

+ Xây dựng và sử dụng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm;

+ Xây dựng kế hoạch giáo dục lấy trẻ làm trung tâm;

+ Tổ chức hoạt động chơi, học;

+ Phối hợp với cha mẹ trong chăm sóc, giáo dục trẻ;

+ Chăm sóc trẻ người dân tộc thiểu số, trẻ có hoàn cảnh khó khăn.

- Tổ chức tham quan, học tập kinh nghiệm của một số đơn vị thực hiện điểm áp dụng bộ tiêu chí thực hành áp dụng quan điểm giáo dục lấy trẻ làm trung tâm trong huyện.

- Báo cáo, đánh giá kết quả triển khai chuyên đề trong năm học 2016 - 2017 gửi về Phòng Giáo dục và Đào tạo cùng thời điểm báo cáo tổng kết năm học.

2. Năm học 2017- 2018

          - Tiếp tục cử cán bộ quản lý, giáo viên cốt cán tham gia tập huấn do phòng Giáo dục và Đào tạo tổ chức.

- Tổ chức triển khai tập huấn tại đơn vị đảm bảo 100% cán bộ quản lý, giáo viên trong nhà trường đều được tham dự tập huấn.

-  Nhà trường chỉ đạo các nhóm lớp tổ chức công tác tuyên truyền phổ biến tầm quan trọng của chuyên đề tới cha mẹ học sinh trong toàn trường và cộng đồng.

- Ban giám hiệu nhà trường kiểm tra, hỗ trợ việc thực hiện chuyên đề của các nhóm, lớp.

- Tổ chức Hội thi về xây dựng, sử dụng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm. Hình thức tổ chức Hội thi, như sau: Hội thi “Làm đồ dùng, đồ chơi”; Hội thi “Giáo viên nuôi dạy giỏi”; Hội thi “Xây dựng góc thiên nhiên”; Các hoạt động ngày hội ngày lễ trong các năm học...

- Chỉ đạo các nhóm, lớp trong nhà trường ghi hình ảnh về môi trường và hình ảnh sử dụng môi trường giáo dục trẻ trong nhà trường và gửi về phòng GD &ĐT để dự thi cấp huyện;

- Tổ chức Hội thi “Làm đồ dùng, đồ chơi”; Hội thi “Giáo viên nuôi dạy giỏi”; Hội thi “Xây dựng góc thiên nhiên”cấp trường để lựa chọn một số mô hình về xây dựng và sử dụng hiệu quả môi trường giáo dục; chọn 2 - 3 nhóm lớp tiêu biểu đạt giải cao và gửi hình ảnh về phòng Giáo dục và Đào tạo dự thi cấp huyện;

- Nhà trường tổ chức sơ kết, rút kinh nghiệm 2 năm học triển khai thực hiện chuyên đề. Báo cáo, đánh giá kết quả triển khai chuyên đề, gửi về Phòng GD&ĐT cùng thời điểm báo cáo tổng kết năm học 2017-2018.

3. Năm học 2018 - 2019

- Ban giám hiệu nhà trường  tổ chức kiểm tra, hỗ trợ việc thực hiện chuyên đề của các nhóm lớp

- Nhà trường hoàn thiện mô hình điểm, tổng kết và và có kế hoạch nhân rộng mô hình điểm về chuyên đề.

- Tiếp tục xây dựng, thực hiện các tiêu chí và hướng dẫn các nhóm, lớp đánh giá, báo cáo tổng kết 5 năm thực hiện chuyên đề.

- Nhà trường báo cáo, đánh giá kết quả triển khai chuyên đề trong năm học, gửi về phòng GDĐT cùng thời điểm báo cáo tổng kết năm học 2018-2019.

4. Năm học 2019 - 2020        

- Nhà trường tổ chức kiểm tra đánh giá việc thực hiện chuyên đề trong các nhóm, lớp.

- Tổng kết, rút kinh nghiệm. Báo cáo, đánh giá kết quả thực hiện chuyên đề giai đoạn 2016 - 2020 và nộp báo cáo về Phòng GDĐT cùng thời điểm báo cáo tổng kết năm học 2019-2020.

- Tiếp tục chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt mô hình điểm và xây dựng kế hoạch nhân rộng mô hình điểm về chuyên đề trong toàn trường.

Trên đây là kế hoạch thực hiện chuyên đề“Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm” giai đoạn 2016 - 2020 của trường mầm non Bảo Linh đề nghị các tổ chuyên môn và giáo viên nghiêm túc thực hiện tốt chuyên đề này./.

Nơi nhận:

- Phòng GD&ĐT;

- Các tổ CM (để th/h);

- Lưu: Hồ sơ CM.

HIỆU TRƯỞNGTác giả: Mầm Non Bảo Linh
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 16
Hôm qua : 148
Tháng 11 : 2.107
Năm 2022 : 21.878